Změna stanov SVJ

Každé Společenství vlastníků jednotek má svého předsedu, výbor a členskou základnu. Ta si na své ustavující schůzi odhlasovala, mj., i své Stanovy. Ty musí mít – stejně jako zakládající listina SVJ – formu veřejné listiny, to znamená notářský zápis.

Co se však bude dít, nastanou-li okolnosti, které vedou SVJ ke změně Stanov?

V červenci loňského roku byl novelizován Občanský zákoník a pravidla pro SVJ byla touto novelou zásadním způsobem změněna. Změnu Stanov SVJ přímo nový OZ nenařizuje, ovšem vzhledem k ostatním změnám, by tak všechna Společenství měla učinit. Avšak – pokud SVJ změnu Stanov v přímé návaznosti na změny v OZ neprovede, nebude podléhat žádné sankci.

clause-2546124__480

Jak bude postupovat Společenství, které se pro změnu Stanov SVJ rozhodne?

Změny budou muset být provedeny v mnoha článcích, protože novelizovaná pravidla jsou rozsáhlá. Stanovy musí být odsouhlaseny shromážděním SVJ, a to nadpoloviční většinou hlasů. Jestliže je však v aktuální Stanovách určen vyšší než nadpoloviční počet hlasů, musí být toto dodrženo – zkrátka dokud nejsou schváleny Stanovy nové, postupuje se podle těch aktuálních.

A jak je to s notářským zápisem? Musí být notář na schvalovacím shromáždění přítomen? Nikoliv. Změna Stanov SVJ notářský zápis už nepotřebuje, je nyní zcela v rukou majitelů SVJ. To znamená, že Společenství může nové znění Stanov přijmout i bez notáře. Je však nezbytné, aby shromáždění SVJ bylo schopno jednat a usnášet se. Musí být tedy přítomno tolik vlastníků, aby součet jejich spoluvlastnických podílů činil více než 50 %.

hammer-620011__480

Jestliže je však v aktuálních Stanovách určeno, že změny mají probíhat notářským zápisem, musí se notář shromáždění členů SVJ zúčastnit a notářský zápis provést.

Je však na vůli vlastníků bytových jednotek, jestli při změně Stanov toto pravidlo ponechají, anebo je pro budoucí případy zcela vyloučí.

Je tu ještě jedna situace, která může nastat, a to když teprve dochází k založení SVJ formou přijetí Stanov Společenství vlastníků jednotek. Tehdy musí být pořízen notářský zápis, neboť OZ v tomto případě vyžaduje založení SVJ formou veřejné listiny (ustanovení OZ § 1200 odst. 3).


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Previous post Jak snadno a bez starostí vybavit domácnost? Nemusíte se vždy spoléhat sami na sebe!
Next post Důvody, které vedou banku k zamítnutí úvěru